מושגיםמושגי יסוד
פגם (bug (fault - דפקט defect

דפקט - defect - פגם ברכיב או מערכת שיכול לגרום לרכיב או למערכת להיכשל בביצוע הפונקציות הנדרשות מהם. לדוגמה, מצב (statement) לא נכונה או הגדרת נתון שגויה. דפקט, אם מתגלה תוך כדי ביצוע, יכול לגרום לתקלה ברכיב או במערכת.

טעות - error - פעולה אנושית שמביאה תוצאה שגויה.

תקלה failure - סטייה מהתוצר או התוצאה הצפויה מפעולתה של מערכת או רכיב במערכת או מהשירות שהם אמורים לספק.

טעות mistake - טעות error

איכות quality - מידת דיוק או עמידה בדרישות מערכת או רכיב במערכת לצרכי הלקוח או לצפיות משתמש הקצה.

סיכון risk - גורם היכול לגרום בעתיד לתוצאה או תוצר שלילי או לא צפוי, לרוב מוצג במונחים של סבירות ועוצמה.

תוכנה software - תוכנית מחשב, נוהל/תהליך (פרוצדורה), כמו כן ניתן לייחוס למסמכים ומידע המקושרים להפעלתה או הפעלת מערכת מחשב.

בדיקות testing - פעילויות הנוגעות לתכנון, הערכה וטיפול במחזור החיים של מוצר, מערכת או רכיב בתוך המערכת. הפעילויות כוללות וידוא שהמושא הנבדק ממלא את דרישות הלקוח וציפיות המשתמש, ולהדגים שהם מותאמים למטרה שלשמה הוקמו, וכן למצוא ולשחזר דפקטים קיימים, הן במסגרת פיתוח והן במסגרת תמיכה. התהליך יכול להיות סטטי כחלק מתכנון או דינאמי כחלק מביצוע.
-
קוד code - הגדרות, הוראות ומידע המבוטאים בשפת תכנות או בצורת קלט ע"י אסמבלר, קומפיילר או כל מתרגם אחר.

טיפול (הסרת) בבאגים debugging - התהליך של מציאת, ניתוח והסרת הגורמים לתקלות בתוכנה.

בדיקות פיתוח development testing - בדיקות פורמליות (רשמיות) ובלתי פורמליות המבוצעות במהלך היישום של הרכיב או המערכת, לרוב מתרחש בסביבת הפיתוח וע"י המפתחים.

דרישה requirement - תנאי או יכולת הנדרשים ע"י המשתמש לפתור בעיה או להשיג מטרה שחייבת להיענות או להיכלל ברכיב או המערכת כדי לעמוד בחוזה, בתקן, במפרטים, או בכל מסמך רשמי אחר.

בקרה review - הערכת סטטוס למוצר או לפרויקט שנועד לברר חריגות מתוצאות צפויות ולמתן המלצות לדרכי שיפור. הדוגמאות כוללות: ביקורת הנהלה, בקרות בלתי פורמליות, בקרות טכניות, פיקוח וכדומה.

בסיס הבדיקה test basis - כל המסמכים שמהם הדרישות עבור הרכיב או המערכת יכולות להיגזר. המסמכים עליהם מתבססים מקרי הבדיקה. אם ניתן לתקן מסמך רק ע"י תהליך תיקון רשמי אז בסיס הבדיקה נקרא בסיס בדיקה קפוא.

מקרה בדיקה test case - סט של ערכי קלט, תנאי קדם, תנאי סיום ותוצאה צפויה שפותחו ספציפית עבור אובייקט הבדיקה או עבור תנאי הבדיקה. לדוגמה: הרצת מסלול ספציפי בתוכנית או אימות תגובות המערכת מול הדרישות.

מטרות הבדיקות test objectives - הסיבה או המטרה לתכנון ולביצוע בדיקה.

בדיקות יסודיות ומקיפות exhaustive testing - גישת בדיקות לפיה סט בדיקות מורכב מכל הקומבינציות (שילובים) של ערכי קלט ותנאי קדם.

בדיקות ווידוא confirmation testing - בדיקות חוזרות לשם ווידוא (re-testing).

בדיקות חוזרות re-testing - בדיקות בהן מריצים מקרי בדיקה שנכשלו בהרצה הקודמת על מנת לוודא את הצלחת פעולות התיקון.

קריטריון יציאה exit criteria - אוסף של תנאים כללים וספציפיים שסוכמו עם בעלי המניות, הקובעים מתי תהליך מסתיים באופן רשמי. המטרה של קריטריון היציאה הוא למנוע הגדרת משימה כ"הושלמה" כאשר יש עדיין חלקים לא גמורים מאותה משימה. בקריטריון יציאה משתמשים להשוואה מול התוכנית ולתכנון מועד סיום הבדיקות.

תקרית incident - כל אירוע שמתרחש ומצריך חקירה.

בדיקות רגרסיה regression testing - בדיקה של תוכנית שנבדקה בעבר אחרי שבוצעו בה שינויים, על מנת לוודא שדפקטים לא נוצרו או לגלות דפקטים באזורים בתוכנה שלא נמצאו בהם דפקטים בעבר, כתוצאה מהשינוי שנעשה.

תנאי בדיקה test condition - פריט או אירוע של רכיב או מערכת שניתנים לאימות ע"י מקרה בדיקה אחד או יותר, למשל: פעולה, טרנזקציה, אלמנטים מבניים ומאפיינים.

כיסוי הבדיקות test coverage - כיסוי (coverage)

כיסוי coverage - דרגה, המבוטאת באחוזים, שבה כיסוי פריט ספציפי הוצא לפועל ע"י סט בדיקות.

מידע (נתוני) הבדיקה test data - מידע שקיים (למשל בבסיס נתונים) לפני שבדיקה בוצעה ושהושפע מהרכיב או המערכת הנבדקת או השפיע עליהם.

ביצוע בדיקה test execution - תהליך של הרצת בדיקה על רכיב או מערכת המפיק תוצאות אמתיות.

יומן בדיקות test log - תיעוד כרונולוגי של פרטים רלוונטיים על ביצוע הבדיקות.

תוכנית הבדיקות test plan - מסמך המפרט את היקף, גישה, משאבים ולוח זמנים של פעילויות בדיקה מתוכננות. התוכנית מזהה, בין היתר, פרטי בדיקה, הפיצ'רים (היבטים) לבדיקה, משימות הבדיקה, מי יבצע כל משימה, דרגת חופש הפעולה של כל בודק, סביבת הבדיקות, טכניקות תכנון הבדיקות וקריטריוני הכניסה והיציאה בהם ישתמשו וההצדקה לבחירתם וכל סיכון המצריך תכנון מתמשך. תוכנית הבדיקות היא התיעוד של תהליך תכנון הבדיקות.

אסטרטגיית הבדיקות test strategy - תיאור ברמה העליונה (תיאור כללי) של רמות הבדיקה אותם יבצעו ואת הבדיקות שיכללו ברמות הללו עבור ארגון או תוכנית (פרויקט אחד או יותר).

דוח סיכום הבדיקות test summary report - מסמך המסכם את פעילויות הבדיקה ותוצאותיהן. הוא מכיל גם הערכת תאימות מטרות הבדיקה מול קריטריון היציאה.

כלי בדיקה testware - כלים הנוצרים במהלך הדרישה לתכנון תהליך הבדיקות, לעצב ולבצע בדיקות, כגון מסמכים, בסיסי נתונים, סביבה וכל שירות או תוכנה נוסף המשמשים לבדיקות.

חוסר תלות (עצמאות) independent - הפרדה של תחומי אחריות אשר מעודדת את השגת מטרות הבדיקות.מושגים מתקדמים

מוצר תוכנה מסחרי המוני commercial off the shelf COTS - מוצר תוכנה שמפותח לשוק כללי. כלומר עבור מס' צרכנים גדול בעיצוב זהה.

מודל פיתוח תוספתי incremental development model - מודל מחזור חיי פיתוח לפיו הפרויקט מחולק לסדרה של גדלים שכל אחד מהם מספק חלק מהפונקציונליות של הפרויקט כפי שבאה לידי ביטוי בדרישות. הדרישות מסודרות לפי סדר החשיבות ומסופקות בגודל המתאים ובהתאם לקדימויות. בחלק מגרסאות מודל מחזור החיים הזה, כל תת פרויקט פועל לפי מיני מודל וי (v-model) מבחינת עיצובו ונתיבי הקוד והבדיקות.

רמת בדיקות test level - פעילויות בדיקה שמאורגנות ומנוהלות כקבוצה. דוגמאות הן: בדיקות יחידה, בדיקות אינטגרציה, בדיקות מערכת ובדיקות קבלה.

ולידציה - מתן תוקף (ווידוא) validation - ווידוא ע"י בחינה ועדויות תוצאתיות שהדרישות לשימוש מסוים או יישום מסוים אכן מולאו. ולידציה מתבצעת כחלק מהבדיקות הדינמיות כלומר ניתן לבצע ולידציה רק ע"י הרצת הבדיקות.

וריפיקציה - אימות verification - אימות ע"י בחינה ועדויות תוצאתיות שדרישות ספציפיות אכן מולאו. וריפיקציה מתבצעת כחלק מהבדיקות הסטטיות כלומר האימות מבוצע כנגד מסמכים ואין צורך בהרצת בדיקות.

מודל וי v-model - מודל לתיאור פעילויות מחזור חיי פיתוח תוכנה החל ממפרט הדרישות וכלה בתחזוקה. מודל זה מדגים איך פעילויות בדיקה יכולות להשתלב בשלבי מחזור חיי הפיתוח.

בדיקות אלפא alpha testing - בדיקות המדמות הפעלה אמתית ע"י משתמש/לקוח פוטנציאלי או ע"י צוות בדיקות בלתי תלוי באתר הפיתוח, אבל מחוץ לארגון הפיתוח. בבדיקות אלפא משתמשים בד"כ עבור תוכנות מדף כמעין בדיקות קבלה פנימיות.

בדיקות ביתא beta testing - בדיקות הפעלה ע"י משתמש/לקוח פוטנציאלי או אמיתי באתר חיצוני שלא מעורב בפיתוח, על מנת לקבוע האם הרכיב או המערכת אכן מספקת את צרכי המשתמש/לקוח ומתאימה לתהליכים העסקיים. בבדיקות ביתא משתמשים בד"כ כבדיקות קבלה חיצוניות עבור תוכנות מדף על מנת לקבל משוב מהשוק.

בדיקות יחידה component [unit] testing - הבדיקה של יחידה/רכיב תוכנה יחיד.

בדיקות קבלה חוזיות contract acceptance testing - בדיקות קבלה שתפקידן לוודא עמידה בתנאים חוזיים.

בדיקות קבלה acceptance testing - בדיקות פורמליות המכוונות לצרכי הלקוח, דרישות ותהליכים עסקיים, הנערכות על מנת לקבוע האם המערכת עומדת בקריטריונים ומאפשרות למשתמש/לקוח לקבוע האם לקבל את המערכת או שלא.

Driver - רכיב תוכנה או כלי בדיקה המחליף רכיב שמנהל או דואג לקריאה לרכיב או מערכת.

בדיקות שדה field testing - בדיקות ביתא (beta testing)

דרישות פונקציונליות (שימוש) functional requirement - דרישה המפרטת פונקציונליות שהרכיב או המערכת חייבת לבצע.

אינטגרציה (שילוב) integration - התהליך של אינטגרציה של רכיב או מערכת לתוך הרכבה גדולה יותר.

בדיקות אינטגרציה integration testing - בדיקות המבוצעות על מנת לגלות דפקטים בממשק ובאינטגרציה בין רכיבים או מערכות.

דרישות לא-פונקציונליות non-functional requirement - דרישה שלא מתקשרת לפונקציונליות (שימוש) אלא לתכונות כגון אפקטיביות, נוחות שימוש, מהימנות, קלות תחזוקה וכדומה.

בדיקות הפעלה operational testing - בדיקות הנערכות על מנת להעריך רכיב או מערכת בסביבת הייצורית.

בדיקות רגולציה regulation testing - בדיקות קבלה שתפקידן לוודא עמידה בתקנים תעשייתיים

בדיקות היענות compliance testing - בדיקות רגולציה (regulation testing)

בדיקות חוסן robustness testing - בדיקות שנועדו לקבוע את מידת חוסנה של מערכת תוכנה.

Stubs - יישום בעל מטרה מיוחדת של רכיב תוכנה המשמש לפיתוח או בדיקת רכיב (קומפוננטה) שקוראת לו או תלויה בו. ה- Stubs מחליף את הרכיב לו קוראים.

בדיקות מערכת system testing - התהליך של בדיקת מערכת על מנת לאמת שהיא אכן עומדת בדרישות.

פיתוח המונע ע"י בדיקות test driven development - דרך לפיתוח תוכנה לפיה מקרי הבדיקה מפותחים, ולעתים קרובות נעשים באופן אוטומטי, לפני שהתוכנה מפותחת כדי להריץ את אותם מקרי בדיקה.

סביבת הבדיקות test environment - סביבה הכוללת חומרה, סימולטורים, כלים, תוכנות ואלמנטים תומכים אחרים הנדרשים לביצוע הבדיקות.

בדיקות קבלה של משתמש user acceptance testing - בדיקות קבלה (acceptance testing)

כלי בדיקה אוטומטי automated testware - כלי המשמש לביצוע בדיקות אוטומטיות.

בדיקות קופסה שחורה black-box testing - בדיקות פונקציונליות או לא פונקציונליות המתבצעות ללא התייחסות למבנה הפנימי של הרכיב או המערכת.

בדיקות מבוססות מפרט specification- based testing - בדיקות קופסה שחורה (black-box testing)

כיסוי קוד code coverage - שיטת בדיקות הקובעת אלו חלקים של המערכת נבדקו (כוסו) ע"י סט הבדיקות ואלו חלקים לא כוסו. לדוגמה כיסוי כל התנאים, כיסוי כל ההחלטות (ענפים) וכדומה.

בדיקות ווידוא confirmation testing - בדיקות חוזרות לשם ווידוא (re-testing).

בדיקות חוזרות re-testing - בדיקות בהן מריצים מקרי בדיקה שנכשלו בהרצה הקודמת על מנת לוודא את הצלחת פעולות התיקון.

בדיקות פונקציונליות functional testing - בדיקות המבוססות על ניתוח הפונקציונליות (שימוש) של הרכיב או המערכת. בדיקות פונקציונליות הן מסוג קופסה- שחורה

בדיקות של פעילות פנימית interoperability testing - התהליך של בדיקות הפעילות הפנימית של רכיב או מערכת בדיקות של פעילות פנימית הן סוג של בדיקות פונקציונליות.

בדיקות עומסים load testing - סוג של בדיקה המודד את התנהגות הרכיב או המערכת אל מול עומס הולך וגדל, לדוגמא: מס' רב של משתמשים מקבילים ו/או מס' רב של פעולות, על מנת לקבוע את דרגת העומס שהרכיב או המערכת יכולה לשאת.

בדיקות מבנה structure- based testing - בדיקות קופסה לבנה (white-box testing)

בדיקות קופסה לבנה white-box testing - בדיקות המבוססות על ניתוח המבנה הפנימי של הרכיב או המערכת.

בדיקות רגרסיה regression testing - בדיקה של תוכנית שנבדקה בעבר אחרי שבוצעו בה שינויים, על מנת לוודא שדפקטים לא נוצרו או לגלות דפקטים באזורים בתוכנה שלא נמצאו בהם דפקטים בעבר, כתוצאה מהשינוי שנעשה.

בדיקות שימור/קיום Maintainability testing - בדיקה לקביעת יכולת השימור/קיום של מוצר תוכנה.

בדיקות ביצועים performance testing - בדיקה לקביעת ביצועי מוצר תוכנה.

בדיקות ניידות portability testing - בדיקה לקביעת ניידות מוצר תוכנה.

בדיקות מהימנות/אמינות reliability testing - בדיקה לקביעת רמת המהימנות/אמינות של מוצר תוכנה.

בדיקות אבטחה security testing - בדיקה לקביעת רמת האבטחה של מוצר תוכנה.

בדיקות מאמץ stress testing - בדיקה המבוצעות על מנת להעריך רכיב או מערכת בגבולות ומחוץ לגבולות הדרישות שהוגדרו.

בדיקות שמישות usability testing - בדיקה לקביעת ההיקף שבו מוצר תוכנה מובן, קל ללימוד, קל להפעלה ומושך עבור המשתמשים.

סט בדיקות test suite - סט של מס' מקרי בדיקה עברו רכיב או מערכת כאשר התוצאה הצפויה (תנאי סיום) של בדיקה אחת (צעד אחד) בד"כ משמשת כתנאי מקדים לבדיקה הבאה (הצעד הבא).

ניתוח השפעה impact analysis - הערכת כלל השינויים שנצטרך לבצע על השכבות: מסמכים, מסמכי בדיקה ורכיבים על מנת ליישם שינוי נתון על דרישות מוגדרות.

בדיקות תחזוקה maintenance testing -  בדיקת השינויים שבוצעו על מערכת עובדת או השפעת שינוי בסביבת המערכת על מערכת עובדת.

נדידה migration - בדיקות המבוצעות כאשר מערכת מפותחת על מערכת מסוימת ומועברת. שינוי שיטת הפיתוח מאחת לאחרת.

נדידה migration - בדיקות הסבה conversion testing

בדיקות הסבה conversion testing - בדיקת יכולתה של תוכנה להסב נתונים ממערכת קיימת לשימוש במערכת החדשה/המחליפה.

התאמות modification

פרישה retirement

בדיקות דינמיות dynamic testing - בדיקות הכרוכות בשימוש ברכיב או במערכת.

בקרה review - הערכת סטטוס למוצר או לפרויקט שנועד לברר חריגות מתוצאות צפויות ולמתן המלצות לדרכי שיפור. הדוגמאות כוללות: ביקורת הנהלה, בקרות בלתי פורמליות, בקרות טכניות, פיקוח וכדומה.

ניתוח סטטי static analysis - ניתוח סטטי של מוצרי התוכנה, למשל דרישות או קוד, המבוצע ללא שימוש במוצר עצמו.

קריטריון יציאה exit criteria - אוסף של תנאים כללים וספציפיים שסוכמו עם בעלי המניות, הקובעים מתי תהליך מסתיים באופן רשמי. המטרה של קריטריון היציאה הוא למנוע הגדרת משימה כ"הושלמה" כאשר יש עדיין חלקים לא גמורים מאותה משימה. בקריטריון יציאה משתמשים להשוואה מול התוכנית ולתכנון מועד סיום הבדיקות.

קריטריון כניסה entry criteria - אוסף של תנאים כללים וספציפיים לאישור המשך התהליך וקידומו לשלב הבא. המטרה של קריטריון הכניסה הוא למנוע התחלת משימה שתגרום למאמץ מבוזבז בהשוואה למאמץ שנזדקק לו כדי להסיר קריטריון כניסה כושל.

בקרה רשמית formal review - בקרה פורמלית המאופיינת בבחינת דרישות, מסמכים ונהלים.

בקרה לא-רשמית informal review - בקרה שלא מבוססת על מסמכים ונהלים פורמליים.

פיקוח inspection - בקרה ויזואלית המסתמכת על התבוננות במסמכים על מנת לגלות דפקטים. למשל, הפרת סטנדרטים בפיתוח ואי התאמה לאפיון ולדרישות. זו טכניקת הבקרה הרשמית ביותר ולכן תמיד תתבסס על מסמכים ונהלים.

מטריצות מדידה metrics - השיטה וקנה המידה למדידה. כלי המשמש כשיטה ואמת מידה לכלים מדידים (ISO 150).

מתאם moderator - האדם המוביל, האחראי על הבקרה.

בקרה ע"י עמיתים peer review - בקרה המתבצעת ע"י קולגות של המפתח או היצרן במטרה לזהות דפקטים ולשפרם. דוגמאות הן: בחינה, בקרה טכנית, בחינת המוצר צעד אחר צעד.

מבקר reviewer - האדם המעורב בפעילויות הבקרה. שמזהה ומתאר חריגות במוצר או בפרויקט אותו הוא מבקר. מבקרים יכולים להיבחר כך שייצגו השקפות שונות וימלאו תפקידים שונים בתהליך הבקרה.

מתעד/רשם scribe - האדם שמתעד ביומן את כל דפקט שמוזכר וכל הצעה לשיפור התהליך במהלך ישיבות הבקרה.

בקרה טכנית technical review - דיון קבוצתי בו כולם יושבים יחד ודנים. הבקרה הטכנית מתמקדת בהשגת קונצנזוס (הסכמה כללית) לגבי הגישה הטכנית בה יש לנקוט.

בחינת המוצר צעד אחר צעד walk through - מצגת בה מציג המחבר, צעד אחר צעד, את המסמך, על מנת לאסוף מידע ולבסס את ההבנה הרווחת לגבי תוכן המסמך.

קומפיילר compiler - כלי תוכנה המתרגם ביטויים משפת תכנות מתקדמת לשפת המכונה המקבילה.

מורכבות complexity - הרמה שבה הקומפוננטה (רכיב) או המערכת מעוצבת או מאופיינת או בעלת מבנה פנימי הקשה להבנה, לתחזוקה ולאימות.

זרימת תהליך control flow - רצף של אירועים (מסלולים) לאורך כל שלבי העבודה של רכיב או מערכת.

זרימת מידע data flow - הייצוג המופשט של רצף ושינוי אפשרי במצב של נתון (מידע) כשמצב האובייקט הוא: יצירה, שימוש, הרס.

מקרה בדיקה test cases - סט של ערכי קלט, תנאי קדם, תוצאה צפויה ותנאי סיום שפותחו ספציפית עבור אובייקט הבדיקה או עבור תנאי הבדיקה. לדוגמה: הרצת מסלול ספציפי בתוכנית או אימות תגובות המערכת מול הדרישות.

מפרט מקרה בדיקה test case specification - מסמך המפרט סט של מקרי בדיקה (אובייקטים, קלטים, פעולות בדיקה, תוצאות צפויות, תנאי קדם וסיום לביצוע הבדיקות) עבור אובייקט בדיקה מסוים.

תנאי בדיקה test condition - אובייקט או אירוע של רכיב (קומפוננטה) או מערכת אשר ניתנים לאימות ע"י מקרה בדיקה אחד או יותר, למשל פעולה, טרנזקציה, אלמנטים מבניים ומאפיינים, פיצ'רים, התנהגות איכות, עץ הבדיקות וכל התיקיות.

נתון בדיקה test data - נתונים שקיימים (למשל בבסיס נתונים) לפני שמבצעים את הבדיקה, ואשר משפיעים או מושפעים מהרכיב או המערכת הנבדקת.

נוהל מפרט בדיקה test procedure specification - מסמך המפרט רצף של פעולות עבור ביצוע הבדיקה. ידוע גם בשם תסריט בדיקה (test script).

תסריט בדיקה test script - לרוב משתמשים בו עבור נוהל מפרט בדיקה במיוחד עבור בדיקות אוטומטיות.

עקיבות traceability - היכולת לזהות פריטים הקשורים אחד לשני במסמכים ובמערכת, כגון דרישות שונות עם בדיקות משותפות.

עקיבות אופקית- מעקב אחר דרישות המתאימות לרמת בדיקות מסוימת מבעד לכלל שכבות מסמכי הבדיקות (תוכנית הבדיקות, מפרטי הבדיקות, תסריטי בדיקה וכדומה).

עקיבות אנכית – מעקב אחר דרישות מבעד לשכבות התהליך החל מהפיתוח, המסמכים ועד לרכיבים (קומפוננטות).

טכניקת קופסה שחורה black-box technique - טכניקה להפקה ולבחירה של מקרי בדיקה המבוסס על ניתוח של מפרט, פונקציונלי ו/או לא-פונקציונלי, עבור רכיב או מערכת מבלי להתייחס למבנה הפנימי שלה.

בדיקות מבוססות ניסיון experience-based technique - טכניקה להפקה ולבחירה של מקרי בדיקה המבוסס על הניסיון, הידע והאינטואיציה של הבודק.

טכניקות מבוססות מפרט specification- based technique - טכניקת קופסה שחורה (black-box technique)

טכניקות מבוססות מבנה structure- based technique - טכניקת קופסה לבנה (white-box technique)

טכניקת קופסה לבנה white-box technique - טכניקה להפקה ובחירה של מקרי בדיקה המבוססת על ניתוח המבנה הפנימי של הרכיב או המערכת.

ניתוח ערכי קצה (גבול) boundary value analysis - בדיקה מסוג קופסה שחורה לפיה תכנון מקרי הבדיקה מבוסס על בדיקת ערכי הקצה.

טבלאות החלטה decision table testing - טבלאות המציגות קומבינציות של קלטים ו/או סיבות יחד עם הפלטים ו/או התוצאות שלהם אשר ניתן להשתמש בהן לתכנון מקרי הבדיקה.

מחלקות שקילות equivalence partitioning - חלק (אחוז) מתחום קלט או פלט אשר בו ההתנהגות של הרכיב או המערכת צפויה להיות זהה.

מכונת מצבים state transition testing - טכניקה מסוג קופסה שחורה לפיה מקרי הבדיקה מתוכננים כך שיבצעו מעברים תקפים ובלתי תקפים בין מצבים של הרכיב או המערכת.

בדיקות מקרי שימוש use case testing - טכניקה מסוג קופסה שחורה לפיה מקרי בדיקה מתוכננים כך שיבצעו תרחישי משתמש.

כיסוי קוד code coverage - שיטת בדיקות הקובעת אלו חלקים של המערכת נבדקו (כוסו) ע"י סט הבדיקות ואלו חלקים לא כוסו. לדוגמה כיסוי כל התנאים, כיסוי כל ההחלטות (ענפים) וכדומה.

כיסוי החלטות decision coverage - branch האחוז של תוצאות החלטות שמומשו ע"י סט בדיקות.

100% כיסוי החלטות כולל בתוכו גם 100% כיסוי ענפים וגם 100% כיסוי מצבים.

החלטות = מס' הענפים בתרשים.

כיסוי מצבים statement coverage - האחוז של המצבים ברות הביצוע שמומשו ע"י סט בדיקות.

מצבים = מס' הסיומות בתרשים.

בדיקות קופסה לבנה white-box testing - בדיקות המבוססות על ניתוח המבנה הפנימי של הרכיב או המערכת.

ניחוש טעויות error guessing - טכניקת תכנון בדיקות שבה הבודק משתמש בניסיון שלו כדי לחזות אלו דפקטים עלולים להיות ברכיב או במערכת הנבדקת כתוצאה מטעויות שנעשו, ולתכנן בדיקות ספציפיות כדי לחשוף את אותם דפקטים.

בדיקות חקירה (חופשיות) exploratory testing - טכניקת תכנון בדיקות בלתי- פורמליות לפיה הבודק שולט בתכנון הבדיקות באופן אקטיבי בזמן שאותן הבדיקות מבוצעות ומשתמש במידע שהוא צובר מהן, על מנת לתכנן בדיקות חדשות וטובות יותר.מושגי ניהול

בודק tester - בעל מקצוע מיומן המעורב בבדיקת רכיב או מערכת.

ראש צוות בדיקות test leader - מנהל בדיקות (test manager)

מנהל בדיקות test manager - האדם האחראי לניהול פעילויות ומשאבי הבדיקה בפרויקט, ולהערכת מטרת הבדיקה. האדם שמנחה, מדריך, שולט ומנהל, מתכנן ומעריך את מטרת הבדיקות.

קריטריון יציאה exit criteria - אוסף של תנאים כללים וספציפיים שסוכמו עם בעלי המניות, הקובעים מתי תהליך מסתיים באופן רשמי. המטרה של קריטריון היציאה הוא למנוע הגדרת משימה כ"הושלמה" כאשר יש עדיין חלקים לא גמורים מאותה משימה. בקריטריון יציאה משתמשים להשוואה מול התוכנית ולתכנון מועד סיום הבדיקות.

קריטריון כניסה entry criteria - אוסף של תנאים כללים וספציפיים לאישור המשך התהליך וקידומו לשלב הבא. המטרה של קריטריון הכניסה הוא למנוע התחלת משימה שתגרום למאמץ מבוזבז בהשוואה למאמץ שנזדקק לו כדי להסיר קריטריון כניסה כושל.

בדיקות חקירה (חופשיות) exploratory testing - טכניקת תכנון בדיקות בלתי- פורמליות לפיה הבודק שולט בתכנון הבדיקות באופן אקטיבי בזמן שאותן הבדיקות מבוצעות ומשתמש במידע שהוא צובר מהן, על מנת לתכנן בדיקות חדשות וטובות יותר.

גישת הבדיקות test approach - יישום אסטרטגיית הבדיקות עבור פרויקט כלשהו. בד"כ כוללת החלטות שהתקבלו בהתבסס על מטרת פרויקט הבדיקה והערכת הסיכונים, קריטריוני הכניסה למהלך תהליך הבדיקות, טכניקת תכנון הבדיקות אותה יש ליישם, קריטריוני היציאה וסוגי הבדיקות שיבוצעו.

רמת בדיקות test level - פעילויות בדיקה שמאורגנות ומנוהלות כקבוצה. דוגמאות הן: בדיקות יחידה, בדיקות אינטגרציה, בדיקות מערכת ובדיקות קבלה.

תוכנית הבדיקות test plan - מסמך המפרט את ההיקף, הגישה, המשאבים ולוחות הזמנים של פעילויות בדיקה מתוכננות. התוכנית מפרטת, בין היתר, את פרטי הבדיקה, הפיצ'רים לבדיקה, המשימות בדיקה, מי יבצע כל משימה, דרגת חופש הפעולה של כל בודק, סביבת הבדיקות, טכניקת תכנון הבדיקות, קריטריוני הכניסה והיציאה בהם ישתמשו וההצדקה לבחירתם, וכל סיכון המצריך תכנון מתמשך. תוכנית הבדיקות היא התיעוד של תהליך תכנון הבדיקות.

אסטרטגיית הבדיקות test strategy - תיאור רמות הבדיקה אותם יבצעו ואת הבדיקות הכלולות בתוך הרמות הללו עבור ארגון או תוכנית (לפרויקט אחד או יותר).

פרוצדורת הבדיקות test procedure - נוהל מפרט בדיקה (test procedure specification

נוהל מפרט בדיקה test procedure specification - מסמך המפרט רצף של פעולות עבור ביצוע הבדיקה. ידוע גם בשם תסריט בדיקה (test script).

צפיפות דפקטים defect density - מס' הדפקטים שזוהו ברכיב או במערכת חלקי גודל הרכיב או המערכת (מבוטא במונחי מידות סטנדרטיים כגון שורות קוד, מס' מחלקות וכדומה).

שיעור תקלות failure rate - יחס מס' התקלות בקטגוריה נתונה ליחידת כמות נתונה. לדוגמה: תקלות לכל יחידת זמן, תקלות לכל מס' של טרנזקציות, תקלות לכל מס' הרצות מחשב.

הפיקוח על הבדיקות test control - אחת ממשימות ניהול הבדיקות שמתעסקת בפיתוח ויישום סט של פעולות מתקנות כדי להעלות את הפרויקט חזרה על הדרך הנכונה כאשר ישנה חריגה מהתוכנית.

ניטור הבדיקות test monitoring - אחת ממשימות ניהול הבדיקות שמטפלת בפעילויות הקשורות לבחינה תקופתית של סטטוס פרויקט הבדיקות. בד"כ בצורת דוחות המשווים בין התכנון לביצוע בפועל.

דוח בדיקות test report - דוח סיכום הבדיקות (test summary report)

דוח סיכום הבדיקות test summary report - מסמך המסכם את פעילויות הבדיקה ותוצאותיהן. המסמך מכיל גם את הערכת תאימות פרטי הבדיקה לקריטריון היציאה.

ניהול גירסה version control - ניהול תצורה (configuration control)

סיכוני מוצר product risk - סיכונים הקשורים ישירות למוצר הנבדק.

סיכוני פרויקט project risk - סיכונים הקשורים לניהול ופיקוח על הפרויקט.

סיכון risk - גורם היכול לגרום בעתיד לתוצאה שלילית, בד"כ מבוטא במונחי סבירות ועוצמה.

בדיקות המבוססות על סיכונים risk-based testing - בדיקות המכוונות לחקירה ואספקת מידע בנוגע לסיכונים במוצר.

יומן תקלות incident logging - מסמך המדווח על כל אירוע שקורה, למשל במהלך בדיקות, אשר מצריך חקירה.

כלים לניהול תצורה configuration management tool - כלי המספק תמיכה לזיהוי וניהול אובייקטים של תצורה, הסטטוס שלהם במהלך שינויים וגרסאות ושחרורם של אובייקטיי תצורה העקביים בבסיסם.

כלים למדידת כיסוי coverage measurement tool - כלים המספקים מידות אובייקטיביות של אלמנטים מבניים. לדוגמא: מצבים, ענפים (החלטות), שבוצעו ע"י סט בדיקות.

כלים לטיפול והסרת דפקטים debugging tool - כלים המשמשים מתכנת לשחזור תקלות, לחקור את מצב התוכנית ולמצוא את הדפקטים המתאימים. כלי זה מאפשר למתכנת לבצע תוכנית, צעד אחר צעד, לעצור את התוכנית בכל שלב ולהציב משתני תוכנה לבחינה.

Driver - רכיב תוכנה או כלי בדיקה המחליף רכיב שמנהל או דואג לקריאה לרכיב או מערכת.

כלים לבדיקות דינמיות dynamic analysis tool - כלים המספקים מידע בזמן ריצה על המצב של קוד התוכנה. בכלים אלו משתמשים, בד"כ, לזהות מצביעים שלא הוקצו, לבדוק אריתמטיקה של מצביעים ולהשגיח על הקצאות, שימוש והסרת הקצאה של זיכרון ולסמן זליגות זיכרון.

כלים לניהול תקלות incident management tool - כלים המקלים על תיעוד ומעקב אחר סטטוס התקלות. בד"כ יש בהם אפשרות לניהול ומעקב אחר זרימת תהליכי עבודה לשם הקצאה, תיקון ובדיקה חוזרת של תקלות והם מקלים על אספקת הדיווחים.

כלים לבדיקות עומסים load testing tool - כלים לבדיקות עומסים.

כלים עבור מודלי בדיקות modeling tool - כלים התומכים ביישום מודלי בדיקות.

כלים לניטור monitoring tool - כלי תוכנה או מתקן חומרה שרץ במקביל לרכיב או למערכת הנבדקת ומשגיח, מתעד ו/או מנתח את התנהגות הרכיב או המערכת.

כלים לבדיקות ביצועים performance testing tool - כלים שתומכים בבדיקות ביצועים ובד"כ מקלים ב-2 דרכים עיקריות: יצירת עומסים ומדידת טרנזקציות בדיקות. יצירת עומסים מדמה ריבוי משתמשים או נפח גדול של קלטים. במהלך הביצוע מדידת זמן התגובה יכולה להילקח מטרנזקציות נבחרות וניתן לתעד אותה. כלים לבדיקת עומסים מספקים, לעיתים קרובות, דוחות המבוססים על יומני בדיקות וגרפים של ניתוח עומס אל מול זמן תגובה.

אפקט הבדיקה/החקירה probe effect - ההשפעה של כלי מדידה על רכיב או מערכת כאשר אלו נמדדים, לדוגמא: כאשר בודקים ע"י שימוש בכלים לבדיקת עומסים או ביצועים ביצועי הרכיב או המערכת יכולים להיפגע כתוצאה מכך שהכלי פועל.

כלים לניהול דרישות requirements management tool - כלים התומכים בתיעוד הדרישות ותכונותיהן (כגון דחיפות, ידע, אחריות). כלים אלו מפרשים ומקלים על המעקב אחר הדרישות לאורך הפרויקט. חלק מכלים אלו גם מקלים גם על בדיקות סטטיות כגון בדיקות עקביות וסתירות מול דרישות אחרות.

כלים התומכים בבקרה review process support tool - כלי המספק תמיכה לתהליך הבקרה. מאפיינים בולטים כוללים תמיכה בתכנון הבקרה ובביצועה, תמיכה תקשורתית ואחסנת הדיווחים מתהליך הבקרה.

כלי אבטחה security tool - כלי שתומך באבטחת מוצר התוכנה.

כלים לבדיקות סטטיות static analysis tool - כלים לניתוח סטטי של מוצרי תוכנה כגון קוד או דרישות.

כלים לבדיקות מאמץ stress testing tool - כלים לבדיקות עומסים (load testing tool)

Stubs - יישום בעל מטרה מיוחדת של רכיב תוכנה המשמש לפיתוח או בדיקת רכיב (קומפוננטה) שקוראת לו או תלויה בו. ה- Stubs מחליף את הרכיב לו קוראים.

משווה בדיקות test comparator - כלי המבצע השוואה אוטומטית בין בדיקות שונות.

כלים להכנת נתוני בדיקות test data preparation tool - סוג של כלי בדיקה המאפשר לבחור נתונים מתוך בסיס נתונים קיים או ליצור, לחולל, לבצע מניפולציה ולערוך אותם לשימוש בבדיקות.

כלים לעיצוב בדיקות test design tool - כלי התומך בפעולות עיצוב הבדיקות ע"י יצירת קלטי בדיקות מהמפרטים (שלפעמים מאוחסנים בכלי case כגון כלים לניהול דרישות), מתנאי בדיקה מוגדרים המוחזקים בכלי עצמו או מהקוד.

כלים לביצוע בדיקות test execution tool - סוג של כלי בדיקה המאפשר לבצע דרכו תוכנות אחרות תוך שימוש בתסריטי בדיקה אוטומטיים.

כלים לניהול בדיקות test management tool - כלים המספקים תמיכה בניהול תהליך הבדיקות. בד"כ יש להם מס' יכולות, כגון ניהול כלי בדיקות, קביעת לוחות זמנים לבדיקות, רישום תוצאות הבדיקות, ניהול תקלות וכדומה.

בדיקות המונעות ע"י נתונים data driven testing - טכניקה לכתיבת תסריטים המאחסנת קלטים ותוצאות צפויות בגיליון או טבלה, כך שתסריט ראשי אחד יכול להוציא לפועל את כל הבדיקות בטבלה. בדיקות המונעות ע"י נתונים משמשות לעיתים קרובות לתמיכה ביישום ביצוע הבדיקות.

בדיקות המונעות ע"י מילת מפתח keyword driven testing - טכניקה לכתיבת תסריטים המשתמשת בקבצי נתונים המכילים לא רק נתוני בדיקות ותוצאות צפויות אלא גם מילת מפתח הקשורה לאפליקציה הנבדקת. מילת המפתח מפוענחת ע"י תסריטים תומכים מיוחדים שנקראים לבדיקה ע"י התסריט הראשי.

בדיקות Fuzz או Fuzzing - היא טכניקה אוטומטית לבדיקת תוכנה הכוללת הזנת נתונים לא חוקיים, בלתי צפויים או אקראיים. לאחר הזנת נתונים התוכנה והמערכת מנותרת על מנת למצוא קריסות, שגיאות בניתוח או טעינת נתונים ואף מציאת דליפות זיכרון אפשריות. בדרך כלל, Fuzzers הן יישומים שמשמשים לבדיקת תוכניות קולטות מידע. המטרה בעיקר בבדיקות אלו היא למצוא מקרי קצה של "תקיפות מידע חלקית" או אפילו מידע בעל תקיפות מסיימת המספיקה בכדי ליצור  התנהגויות בלתי צפויות בתוכנה וכשלים במערכת.

Concrete Execution - בדיקות להזנת מידע ספציפית של נתונים לתוכנה או מערכת בשלב קליטת מידע.

Symbolic execution - היא בדיקה של הזנת נתונים בכדי לקבוע איזה מידע מוזן למערכת גורם לכל חלק מהמערכת לעבוד. זה מתקיים במערכת שבה המפענח מונחה לקבל מידע מסוים בהנחה שהוא כזה. מוויקיפדיה.

Concolic_testing - מידע בוויקיפדיה.

SMT solver - satisfiability modulo theory solver - מידע בוויקיפדיה.

תגובות

Unknown אמר/ה…
תודה רבה לך

פוסטים פופולריים מהבלוג הזה

אמולטור למכשירי אנדרויד - כלי קטן חוסך זמן

באגים קשים לשחזור - הפעם מובייל

בדיקות במכשירים ניידים - Mobile